Cài đặt mã nhúng

Trang Chủ


1.


<iframe src="https://ihealthcalc.com/vi/health/heart-rate-6/?embed=1&title=1" width="800" height="800" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen> </iframe>


2.


<iframe src="https://ihealthcalc.com/vi/health/heart-rate-6/?embed=1&title=1" width="600" height="790" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen> </iframe>


3.


<iframe src="https://ihealthcalc.com/vi/health/heart-rate-6/?embed=1&title=1" width="280" height="870" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen> </iframe>