Tỷ lệ độ ẩm không khí tương đối


Kết quả

Độ ẩm trung bình: 30-40%
Độ ẩm trung bình cho cây trồng: 50-70%
Tỷ lệ độ ẩm trung bình nơi bạn dành thời gian: 40-70%
Độ ẩm trung bình mùa đông: 30-45%
Độ ẩm trung bình mùa hè: 30-60%