อัตราความชื้นในอากาศ


ผลลัพธ์

อัตราความชื้นเฉลี่ย: 30-40%
อัตราความชื้นเฉลี่ยสำหรับพืชที่กำลังเติบโต: 50-70%
อัตราความชื้นเฉลี่ยที่คุณใช้เวลา: 40-70%
ค่าเฉลี่ยความชื้นในฤดูหนาว: 30-45%
ค่าเฉลี่ยความชื้นฤดูร้อน: 30-60%